De kleine lettertjes

Ze worden zelden gelezen, maar ze zijn toch belangrijk: de kleine lettertjes. Het zijn de spelregels waarmee we het voor elkaar leuk houden. Afspraken waarmee het unieke karakter van deze website gewaarborgd blijft

Maar het zijn niet alleen regeltjes voor jou, je mag ook iets van ons verwachten. Zo beloven we bijvoorbeeld zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke gegevens.

Lid worden van deze site kan alleen als je akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden.

  Gebruikersvoorwaarden


Artikel 1 | Definities

1.1 'inspirerendeactiviteiten.nl' is een website die toegankelijk is voor anonieme bezoekers en leden.

1.2 'Leden' zijn geregistreerde bezoekers die met een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen inloggen.

1.3 'Activiteiten' zijn activiteiten die door leden georganiseerd worden, en waar andere leden aan kunnen deelnemen.

1.4 Met 'Plaatsen' kunnen leden activiteiten publiceren.


Artikel 2 | Toegang en registratie

2.1 Alleen natuurlijke personen mogen lid worden. Dit dient in de gebruikersnaam tot uiting te komen, of in elk geval niet het tegenovergestelde. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2 Na registratie krijg je de beschikking over een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee je kunt inloggen. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld.

2.3 In het geval dat je deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt inspirerendeactiviteiten.nl zich het recht voor om je lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

2.4 Het is niet de bedoeling dat je gebruikersnaam en wachtwoord door anderen worden gebruikt. Als je het vermoeden hebt dat je gebruikersnaam en wachtwoord door iemand anders wordt gebruikt, dien je inspirerendeactiviteiten.nl daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

2.5 inspirerendeactiviteiten.nl heeft het recht je als lid te weigeren.


Artikel 3 | Het gebruik

3.1 Je zult inspirerendeactiviteiten.nl niet misbruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Denk aan de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten of beelden, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, het verspreiden van vertrouwelijke informatie, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen, diefstal en heling, hacking, vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van software, systemen of data, het verspreiden van virussen of het op ander wijze opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag.

3.2 Je verklaart de persoonlijke gegevens van derden, waarover je via inspirerendeactiviteiten.nl beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens je via inspirerendeactiviteiten.nl beschikt. Je verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

3.3 Je zult je in je communicatie correct gedragen en je profiel zal in overeenstemming zijn met het door inspirerendeactiviteiten.nl nagestreefde doel. inspirerendeactiviteiten.nl heeft het recht profielen te controleren en kan profielen die niet beantwoorden aan haar doel of aan deze voorwaarden,wijzigen, weigeren of verwijderen.

3.4 'Plaatsen' mag uitsluitend gebruikt worden voor het publiceren van activiteiten die door en voor leden georganiseerd worden.

3.5 'Plaatsen' mag niet gebruikt worden om te verwijzen naar activiteiten die elders gepubliceerd zijn.

3.5 Alleen leden kunnen deelnemen aan activiteiten.

3.6 Bepaalde delen van de website zijn alleen toegankelijk voor leden.

3.7 Aanmelden voor activiteiten dient exclusief via de website plaats te vinden.

3.8 Je zult inspirerendeactiviteiten.nl niet zonder toestemming gebruiken voor het adverteren van diensten of producten.

3.9 Bij afmelding van een betaalde activiteit, al dan niet door opheffing van het lidmaatschap, wordt de betreffende betaling alleen in overleg met de organisator teruggestort. Niet in alle gevallen wordt een betaling geretourneerd.

3.10 Bij deelname aan een activiteit betaalt iedere deelnemer twee euro vijftig voor de domeinregistratie, administratiekosten en de updates van de websites. Deze kosten worden bij annulering van deelname aan een activiteit niet teruggestort.


Artikel 4 | Privacy en bescherming,

4.1 Het privacybeleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruikersvoorwaarden van inspirerendeactiviteiten.nl. Door lid te worden verklaar je het met dat beleid eens te zijn en je ernaar te zullen gedragen.

4.2 Het is toegestaan om contactgegevens zoals telefoonnummers, adressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, of andere persoonlijk herleidbare informatie in oproepen en/of je profiel op te nemen; je realiseert je dat andere leden daar inzage in hebben en dat inspirerendeactiviteiten.nl niet kan garanderen dat daar geen misbruik van gemaakt zal worden.

4.3 Je zult geen foto's van anderen dan van jezelf op inspirerendeactiviteiten.nl publiceren. Doe je dat toch, dan garandeer je dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van (die) anderen, zoals het auteursrecht en het portretrecht.

4.4 inspirerendeactiviteiten.nl streeft naar de hoogst mogelijke vorm van privacy van haar leden. inspirerendeactiviteiten.nl zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De persoonsgegevens die worden opgenomen in de database van inspirerendeactiviteiten.nl worden uitsluitend gebruikt door inspirerendeactiviteiten.nl zelf en zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt noch met derden worden gedeeld.

4.5 Echter staat het inspirerendeactiviteiten.nl vrij algemene, niet op personen herleidbare sociaaldemografische gegevens aan specifieke partners te verstrekken, opdat deze hun advertenties beter kunnen afstemmen. Je identiteit wordt daarbij nooit prijsgegeven.


Artikel 5 | Intellectueel eigendom

5.1 Je zult zonder toestemming van inspirerendeactiviteiten.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen materiaal afkomstig van onze site bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen en overige inhoud van de site.

5.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website van inspirerendeactiviteiten.nl zijn het intellectuele eigendom van inspirerendeactiviteiten.nl en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder toestemming van inspirerendeactiviteiten.nl.

5.3 De gebruiksrechten die door inspirerendeactiviteiten.nl aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij inspirerendeactiviteiten.nl. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van inspirerendeactiviteiten.nl is strikt verboden.

5.4 Het is in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van inspirerendeactiviteiten.nl en de broncode of elementen waaruit de diensten van inspirerendeactiviteiten.nl zijn opgebouwd, op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.


Artikel 6 | Beëindiging

6.1 inspirerendeactiviteiten.nl is gerechtigd je lidmaatschap zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot inspirerendeactiviteiten.nl te blokkeren, indien je verplichtingen jegens inspirerendeactiviteiten.nl uit deze voorwaarden niet correct nakomt.


Artikel 7 | Aansprakelijkheid en garantie

7.1 inspirerendeactiviteiten.nl kan niet garanderen dat informatie die via inspirerendeactiviteiten.nl aan anonieme bezoekers of leden beschikbaar wordt gesteld, juist is. inspirerendeactiviteiten.nl is dus niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die bij of door inspirerendeactiviteiten.nl op de site is geplaatst.

7.2 inspirerendeactiviteiten.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, gebeurtenissen of onjuistheden geleden vóór, tijdens of na de door de leden georganiseerde activiteiten.

7.3 inspirerendeactiviteiten.nl is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de website. inspirerendeactiviteiten.nl kan niet garanderen dat deze beveiliging tegen ieder risico beschermt, noch dat inspirerendeactiviteiten.nl foutloos is en niet zal worden gehinderd door storingen. inspirerendeactiviteiten.nl is niet aansprakelijk voor schade die je daardoor zou kunnen lijden.


Artikel 8 | Wijzigingen

8.1 inspirerendeactiviteiten.nl kan deze voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. De op de website gepubliceerde versie is steeds de meest recente.

Laatst bijgewerkt: 10 februari 2023